المان های قالب

برند گرید - استایل پیشفرض

لدورا
سامسونگ
الیکس
المان های قالب

برند گرید - همراه با خط حاشیه

لدورا
سامسونگ
الیکس
المان های قالب

برند گرید - هاور ساده

لدورا
سامسونگ
الیکس
المان های قالب

برند گرید - هاور چندگانه

لدورا
سامسونگ
الیکس
المان های قالب

برند ها حالت کاروسل - استایل پیشفرض

المان های قالب

برند کاروسل - دارای خط حاشیه

المان های قالب

برند ها به همراه پس زمینه

لدورا
سامسونگ
الیکس
المان های قالب

لیست لینک برندها